ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก Backup

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: FTTx

Mac Address
: 00:90:27:ef:7e:eb

ติดตั้งวันที่
: 18 พ.ค. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List