เพิ่มข้อมูล
รูปแบบหน่วยงาน
# หน่วยงาน Option
1 โรงเรียน
2 อปท.
3 ส่วนงานราชการ
4 บริษัท,เอกชน
5 ร้านกาแฟ