เพิ่มข้อมูล
รูปแบบบริการ
# บริการ Option
1 Safelog
2 Mikrotik
3 IPBX
4 FTTx
5 Leasedline
6 FTTx_เสาWi-Fi บ้านเพ
7 FTTx_เสียงตามสาย ทต.แกลงกะเฉด
8 Cat_Mikrotik
9 FTTx_เสาWi-Fi ทต.แกลงกะเฉด
10 Other
11 บ้านฉาง