ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ข้างสะพานลอยฝั่งธนาคารกรุงศรีกะเฉด

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขากะเฉด

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: FTTx_เสียงตามสาย ทต.แกลงกะเฉด

Mac Address
: b8:27:eb:5a:d5:4b

ติดตั้งวันที่
: 22 มี.ค. 2565
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List